Marktregels
U dient 2 uur voor aanvang markt uw kraam te bemannen. Bij betaling via iDeal, dient u het betalingsbewijs mee tebrengen en te tonen bij aankomst.

U kunt een verzoek stand indienen bij boeking, wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden, het blijft een verzoek!

1 AFVAL
Tijdens deelname aan onze braderie zal er scherp op toe worden gezien dat iedere deelnemer bij vertrek van de braderie zich aan ons verzoek: “Iedere deelnemer dient zijn eigen afval mee te nemen”, zal houden.

In onze deelnemersvoorwaarden geven wij duidelijk aan dat dit één van de regels is, waaraan een marktkoopman/vrouw dient te voldoen. Met het achterlaten van afval riskeert u uitsluiting van verdere deelname aan onze markten. Voor het laten afvoeren van uw vuil zullen wij ook nog extra kosten bij u in rekening brengen!

Wij verzoeken u vriendelijk hier goed op te letten bij deelname.

2 EERDER OPRUIMEN
Wij stellen het niet op prijs dat u eerder dan de markt is afgelopen inpakt en vertrekt. Voor behoud van een leuke markt, en voor uw medestandhouders en bezoekers graag tot einde van de markt blijven staan.

Wij maken u erop attent dat de keuringsdienst van waren en/of de brandweer voor controle aanwezig kan zijn. Brandveiligheidsvoorschriften voor kramen waarin wordt gebakken/gebraden:
1. In de kraam mogen, uitsluitend voor dit doel geschikt, niet meer butaan/propaancylinders aanwezig zijn dan nodig is voor het goed functioneren van de apparatuur.
2. De cylinders moeten tenminste twee meter van vuur verwijderd worden gehouden en tegen overmatige verwarming door zonnestraling of anderszins zijn beschermd.
3. De cylinders moeten zodanig zijn opgesteld en bevestigd dat zij niet kunnen omvallen en in geval van brand gemakkelijk kunnen worden verwijderd.
4. De speciaal voor butaan/propaan beschermde hogedrukslangen (niet ouder dan twee jaar) moeten met slangklemmen zijn bevestigd aan de cylinders, de reduceertoestellen en de brander.
5. Bij elk bak- of braadtoestel moet een gebruiksklare koolzuursneeuwblusser aanwezig zijn met een inhoud van tenminste 6 kg.
6. In een omtrek van twee meter mogen geen licht brandbare stoffen aanwezig zijn.
7. Elk bak- of braadtoestel moet zijn voorzien van een goed functionerende thermostaat of een andere beveiligingsinrichting die, bij oververhitting van olie of vet, automatisch de gasvlam op de laagste stand schakelt dan wel de gastoevoer afsluit.
8. Het draagvlak onder de bak- of braadtoestellen moet tot tenminste 10 centimeter buiten de toestellen onbrandbaar zijn, dan wel zijn bekleed met een onbrandbaar en de warmte slecht geleidend materiaal.
9. Bij elke bak- of braadpan moet een goed passend deksel voor direct gebruik aanwezig zijn, waarmee in geval van brand de bak- of braadpan kan worden afgesloten.

Het is niet toegestaan om alcohol te verkopen.

Voorwaarden

 • U dient op de jaarmarkt/braderie de handel te verkopen welke u op het inschrijfformulier hebt vermeld.
 • Indien u met andere handelswaar komt, dient u dit van te voren met de organisator te overleggen.
 • Animo-Braderieen kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of schade, in welke vorm dan ook.
 • Schade, toegebracht door wind, regen, omwaaiende marktkramen, enz., komen voor risico van de deelnemer van deze jaarmarkt/braderie.
 • Bij ingebruikname van de kraam dient u zelf ervoor zorg te dragen dat de kraam intakt blijft. Het bovenzeil dient u zelf vast te zetten (indien dit niet door de kraamzetter is gedaan).
 • Bij tijdige annulering van een inschrijving wordt de kraamhuur teruggestort.
 • Indien de annulering korter dan zeven dagen voor het evenement wordt doorgegeven, vervalt uw aanspraak op restitutie.
 • Het is niet toegestaan uw kraam onder te verhuren aan derden.
 • Heeft u wel gereserveerd maar nog niet betaald en u komt niet opdagen op de datum die u gereserveerd heeft dan word de kraam volledig in rekening gebracht.
 • U dient uitsluitend schriftelijk, per e-mail of per fax uw annulering minimaal 10 dagen vóór de datum van de markt aan ons door te geven.
 • U dient zelf uw eigen afval mee naar huis te nemen!
 • Bij het annuleren van uw boeking brengen wij 50% van het totaal bedrag in rekening
 • Bij annulering binnen 1 week voor aanvang braderie bent u het volledige bedrag verschuldigd.